Bằng sáng chế

Giá đỡ gấp (X07)

Giá đỡ máy tính xách tay

Khung gấp (X08) (1)
Khung gấp (X08) (2)
Khung máy tính xách tay (1)
Khung máy tính xách tay (2)

Giá làm mát máy tính xách tay (A2)

Giá đỡ gấp máy tính

1
2
Khung gấp máy tính (1)
Khung gấp máy tính (2)

Giá nâng

Giá đỡ gấp

Khung gấp (X08) (1)
Khung gấp (X08) (2)
Khung gấp (1)
Khung gấp (2)

Khung gấp (1)

Khung gấp (MINI)

Khung gấp (1)
Khung gấp (2)
Khung gấp (1)
Khung gấp (2)

Giá đỡ gấp (RN08)

Giá đỡ gấp (X08)

X08 (1)
X08 (2)
X08 (1)
X08 (2)

Cấu trúc khung đặt hàng hóa

Cấu trúc khung đặt hàng (1)
Kết cấu khung đặt hàng (2)